DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_186966

Efficiency of Managing the Resource Potential of University Library

I. О. Davydova

Abstract


Objective. The paper investigates the resource potential of higher education institution libraries as a tool for effective management of their activity. Methods. The author pays attention to the difference between the concepts of "resource pool" and "resource potential", which is in involving the latter in the process of library information production and service. Results. The composition of the university library's resource potential is determined. It is stated that the effective management of the resource potential requires the managers to fully evaluate the factors of the internal and external environment of the library functioning. Characterization of individual components of the university library resource potential is given, and the need for their integrated use is emphasized. Much attention is paid to library staff as a leading resource of the management system, the formation of their cognitive potential. Conclusions. It is stated that the efficiency of the activity of the modern library of the higher education institution is largely determined by the available resource potential aimed at the achievement of scientifically and educationally significant goals and objectives of strategic character. The main results of the research can be used in the process of managing the activities of the university library.


Keywords


library; higher education institution; resource potential; management

Full Text:

PDF HTML

References


Brui, O. (2015). Zbalansovana systema pokaznykiv yak osnova systemy stratehichnoho upravlinnia u bibliotekakh: teoretychni aspekty. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 10, 26-30. Retriеved from http://eprints.rclis.org/28673/1/brui_BSC1.pdf (in Ukrainian)

Davydova, I. O. (2014). Upravlinnia systemnymy transformatsiiamy bibliotek: do pytannia naukovoi orhanizatsii upravlinnia. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 45, 78-84. Retriеved from file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/hak_2014_45_11%20(1).pdf (in Ukrainian)

Fedulova, L. (2007). Tekhnolohichna konkurentospromozhnist ekonomiky: vyklyky ta shliakhy dlia Ukrainy. Ekonomist, 12, 30-33. (in Ukrainian)

Kliushnyk, І. А., Kolesnykova, T. O. & Shapoval, O. C. (2019) Unified Digital Infrastructure of the Modern Scientific Library on the Basis of Web Technologies. Science and Transport Progress, 1(79), 64-80. doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/160434

Kolesnykova, T., & Kliushnyk, I. (2015). Izdaniye nauchnoy pyeriodiki v univyersityetakh: novyye zadachi, uchastniki, tyekhnologii. Science and Transport Progress, 6(60), 183-197. doi: https://doi.org/10.15802/stp2015/57105 (in Russian)

Lobuzin, I. (2017). Tsifrovoy proekt nauchnoy biblioteki: tekhnologicheskie resheniya i organizatsiya dostupa k informatsii. Biblioteki natsionalnykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya, 14, 119-129. Retriеved from file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/bnan_2017_14_15%20(1).pdf (in Russian)

Lobuzina, K. (2012). Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti. Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Retriеved from http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201410_artilces_field_dopmat_files/eif00000043.pdf (in Ukrainian)

Marina, O. (2017). Biblioteka v tsyfrovomu prostori. Kharkiv: ChDAK. (in Ukrainian)

Nikolaienko, N. N. (2014). Upravlencheskiy personal kak faktor povysheniya effektivnosti innovatsionnoy deyatelnosti bibliotek. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki, 11, 29-38. Retriеved from http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2014/11/ntb_11_2_2014.pdf (in Russian)

Nikolaienko, N. M. (2015) Dyversyfikatsiia tekhnolohii upravlinnia bibliotekoiu yak sotsiokomunikatsiinoiu ustanovoiu suspilstva. Derzhava ta rehiony. Seriia: Sotsialni komunikatsii, 3, 21-27. Retriеved from file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/drsk_2015_3_6%20(1).pdf (in Ukrainian)

Svirgun, O., & Sokolovska, V. (2012). Resursnyi potentsial pidpryiemstva: teoretychni aspekty. Retriеved from http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69284.doc.htm (in Ukrainian)

Solovianenko, D. (2007). Biblioteka-2.0: kontseptsiia biblioteky druhoho pokolinnia. Bibliotechnyi visnyk, 5, 10-20. Retriеved from file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/bv_2007_5_2.pdf (in Ukrainian)

Solianik, A. (2013). Kulturotsentricheskaya model modernizatsii vysshego bibliotechno-informatsionnogo obrazovaniya. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 40, 31-41. Retriеved from file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/hak_2013_40_9.pdf (in Russian)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.