DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_189791

Models to Evaluate of Scientists' Rating

L. H. Vlashchenko, O. M. Nikitenko

Abstract


Objective. This publication purpose is to review the models by which we can evaluate the scientists' ranking. Methods. Two models to estimate scientist rating was described. One model proposes to use data from international scientometric databases to evaluate the scientists rating. Three approaches using to estimate rating was shown. Formula calculations have been developed for two of these approaches. The example of scientist rating calculation according to data from the international scientometric database Scopus is given. Another model proposes to use the TRUST National Higher Education Quality Assurance Portal to estimate the higher school's rating. Results. This allows you to store information about publications and other achievements of the scientist, including full texts, to estimate scientists rating using more factors and to design necessary output forms for later use. Conclusions. The first model can be used to evaluate the scientists rating in a higher education institution using the Web of Science and Scopus science databases at the current time. The second model allows to store information about publications and other achievements of the scientist, including full texts.


Keywords


scientometric database; researcher's rating; scientometric indicator; TRUST

Full Text:

PDF HTML

References


Hryshchenko, T. B. & Nikitenko, O. M. (2017). Veznachennia rejtyngu naukovtsiv universytetu: try pidkhody. Informatsionnye sistemy i tekhnologii: Matyerialy 6-y Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, Koblevo, 11-16 sentyabrya 2017. Kharkiv, 243-244. Retriеved from http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/4364/1/Konf_IST_2017.pdf (in Ukranian)

Nazarovets, S. (2016). Kvartylnyi pidkhid do problemy stymuliuvannia rostu naukovoi produktyvnosti v universytetakh. Forum. Bibliotechnyj forum: istoriya, teoriya i praktyka, 2(4), 10-12. Retriеved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9168/nazarovets_quartile.pdf?sequence=1 (in Ukranian)

Nikitenko, O. M. & Plechenko, N. V. (2017). Otsiniuvannia rejtyngu naukovtsiv za vidjbrazhenniam u naukometrychnykh bazakh. Vymiriuvannia v bibliotekakh: otsinka efektyvnosti ta yakosti roboty Internet-konferentsiia, 6-10 chervnia 2017, Kharkiv. Retrieved from http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/3656/4/NB_NURE_Nikitenko_Plechenko.pdf (in Ukranian)

Shevchenko, O. L., Horobets, Yu. M., Shevchenko, O. Yu. & Sokol V. V. (2014). Natsionalnyj portal zabezpechennia vyshchoji osvity: TRUST: tempus-proekt 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR. Lviv: FOP Konkevych O. S. (in Ukranian)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.