ANALYTICAL REVIEW OF ADMIRAL MAKAROV NUS’s PUBLICATION ACTIVITY IN INTERNATIONAL SCIENTOMETRIC PLATFORMS

Authors

  • Tamara M. KOSTYRKO Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Mykolaiv), Ukraine
  • Tetyana D. KOROLOVA Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Mykolaiv), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/unilib/2020_220704

Keywords:

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, library, publishing activity, scientometric indicators, scientometric analysis, bibliometric research, Scopus, Web of Science Core Collection

Abstract

 

Objective. The article considers the analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUS) on the publishing activity of the university at the international scientometric platforms. Methods of the research are based on a systematic approach, structural-functional and scientometric analysis of methods for evaluating the effectiveness and publication activity of academic staff and the university as a whole. Results. During the study, the authors proved: 1. Scientific Library of Admiral Makarov NUS actively implements innovative forms of activity, develops and diversifies the library service to aid the university research work; 2. The role of the Scientific Library as an active partner at the stages of the life cycle of scientific research of university scientists is growing; 3. Analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov NUS on the publishing activity of the university emphasizes and strengthens the role of the library in the processes of increasing the representation of university scientists in the global space of scientific communications, the introduction of scientometric and bibliometric research methods. Conclusions. Originality of the work lies in the expansion of ideas about the analytical work of the Scientific Library of Admiral Makarov NUS on the publishing activity of the university, which today is an important factor for further objective evaluation of the effectiveness of the academic library. This provides an opportunity to better understand the specifics of the scientific activities of HEI libraries as resource and information centres. Practical value. The obtained results can be used to increase the publishing activity of HEI at the international scientometric platforms.

Author Biographies

Tamara M. KOSTYRKO, Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Mykolaiv)

PhD in Social Communication,

Director of the Scientific Library

Tetyana D. KOROLOVA, Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Mykolaiv)

Head electronic reading room of scientific library

References

Bilous, V. (2017). Vykorystannia metrychnykh metodiv doslidzhennia u bibliotetsi vinnytskoho Derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology, 22(2), 225-241. doi: http://dx.doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118296 (in Ukranian)

Didenko,Yu. & Radchenko, A. (2017). Publikatsiina aktyvnist yak sposib naukovoi komunikatsii ta honytvy za reitynhamy. Visnyk NAN Ukrainy, 9, 82-98. doi: https://doi.org/10.15407/visn2017.09.082 (in Ukrainian)

Dubrovina, L. (2019). Natsionalni biblioteky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy v protsesi atestatsii naukovykh ustanov: aspekt otsiniuvannia publikatsiinoi aktyvnosti. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2, 69-73. doi: https://doi.org/10.32461/2226- 3209.2.2019.175481 (in Ukranian)

Korolova, T. (2018). Analitychnyi ohliad publikatsiinoi aktyvnosti naukovtsiv Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia imeni admirala Makarova v mizhnarodnykh naukometrychnykh informatsiinykh resursakh. V Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia za temoiu «Naukovo-komunikatsiinyi prostir biblioteky ZVO: vymohy chasu ta realii», 1-2 lystopada 2018, Mykolaiv. Retriеved from https://cutt.ly/Rf6iWx2 (in Ukranian)

Kostyrko, T. (2018). Dosvid roboty naukovoi biblioteky z pidvyshchennia publikatsiinoi aktyvnosti ta rezultatyvnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv NUK imeni admirala Makarova. ІІІ mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Biblioteky zakladiv vyshchoi osvity: dosvid ta perspektyvy», 4-6 lypnia 2018, Odesa. Retriеved from http://liber.onu.edu.ua/konf2018/11.pdf (in Ukranian)

Nazarovets, M. (2016). Sluzhba informatsiinoho monitorynhu yak strukturnyi pidrozdil suchasnoi akademichnoi biblioteky. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 8, 24-26. Retriеved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2016_8_6.pdf (in Ukranian)

Tymofieieva, H., & Opryshko, T. (2020). Ukrainski universytety v reitynhakh publikatsiinoi aktyvnosti 2019 roku. Open educational e-environment of the modern University, 8, 174-190. doi: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.16 (in Ukranian)

Zakliuchnyi zvit nezalezhnoho yevropeiskoho audytu natsionalnoi systemy doslidzhen ta innovatsii Ukrainy (2017). HORIZON 2020. National portal. Retriеved from http://h2020.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/KI-AX-16-008-UK-N-Transl.pdf (in Ukranian)

Downloads

Published

2021-04-01

How to Cite

KOSTYRKO, T. M., & KOROLOVA, T. D. (2021). ANALYTICAL REVIEW OF ADMIRAL MAKAROV NUS’s PUBLICATION ACTIVITY IN INTERNATIONAL SCIENTOMETRIC PLATFORMS. UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT. CONFERENCE PROCEEDINGS, (5), 68–76. https://doi.org/10.15802/unilib/2020_220704

Issue

Section

LIBRARY SERVICES FOR SCIENCE AND EDUCATION SUPPORT